Balance Your Dosha Through Ayurveda

What Charaka Samhita Sutrasthana, says about TRIDOSHA in the 20th Chapter (Maharoga Adhyaya): चत्वारोरोगाभवन्ति- आगन्तुवातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः; तेषांचतुर्णामपिरोगाणांरोगत्वमेकविधंभवति, रुक्सामान्यात्; द्विविधापुनःप्रकृतिरेषाम्, आगन्तुनिजविभागात्; द्विविधंचैषामधिष्ठानं, मनःशरीरविशेषात्; विकाराःपुनरपरिसङ्ख्येयाः, प्रकृत्यधिष्ठानलिङ्गायतनविकल्पविशेषापरिसङ्ख्येयत्वात् ||३||